Vom Wald das Beste. – Nationalparkregion Bayerischer Wald

Reisvoorwaarden voor pakketten

van de Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH

Geachte gast, wij verzoeken u vriendelijk de volgende reisvoorwaarden aandachtig door te lezen. Deze reisvoorwaarden, voor zover daadwerkelijk overeengekomen, worden de inhoud van de tussen de klant of reiziger - hierna te noemen "reiziger" - en de Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH, hierna te noemen "FNBW", gesloten pakketreisovereenkomst. Zij vullen de wettelijke bepalingen van §§ 651a - y BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en de artikelen 250 en 252 EGBGB (Invoeringswet van het Duits Burgerlijk Wetboek) aan en vormen een aanvulling daarop. Deze reisvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op FNBW pakketreizen. Zij zijn niet van toepassing op de aankoop van diensten van derden (zoals rondleidingen en toegangsbewijzen) en niet op opdrachten voor huisvestingsdiensten of de aankoop daarvan.

1 Sluiting van het reiscontract, verplichtingen van de reiziger

1.1 Voor alle boekingskanalen geldt: a) De basis van de aanbieding van FNBW en de boeking door de reiziger zijn de door FNBW voor de betreffende reis verstrekte reisbeschrijving en de aanvullende informatie, voor zover deze op het moment van boeking voor de reiziger beschikbaar zijn. b) Indien de inhoud van de reisbevestiging door FNBW afwijkt van de inhoud van de boeking, is sprake van een nieuwe aanbieding van FNBW, waaraan FNBW voor een periode van 10 dagen is gebonden. De overeenkomst komt op basis van dit nieuwe aanbod tot stand, voor zover FNBW FNBW op de wijziging met betrekking tot het nieuwe aanbod heeft gewezen en aan zijn precontractuele informatieverplichtingen heeft voldaan en de reiziger binnen de bindende termijn door middel van een uitdrukkelijke verklaring of aanbetaling aan FNBW zijn aanvaarding kenbaar maakt. c) De door de organisator verstrekte precontractuele informatie over essentiële kenmerken van de reisdiensten, de reissom en alle bijkomende kosten, de betalingsmodaliteiten, het minimumaantal deelnemers en de annuleringskosten (overeenkomstig artikel 250, § 3, lid 1, 3 tot en met 5 en 7 EGBGB) wordt alleen dan geen onderdeel van de pakketreisovereenkomst als dit uitdrukkelijk tussen de partijen is overeengekomen. d) De reiziger is aansprakelijk voor alle contractuele verplichtingen van medereizigers voor wie hij boekt als voor zijn eigen verplichtingen, voor zover de reiziger door een uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring een overeenkomstige verplichting op zich heeft genomen.

1.2 Voor mondelinge, telefonische, schriftelijke, per e-mail of per fax gemaakte boekingen geldt het volgende: a) Door te boeken doet de reiziger aan FNBW een bindend aanbod tot het sluiten van de pakketreisovereenkomst. De boeking is bindend gedurende 8 werkdagen. b) De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de reisbevestiging (verklaring van aanvaarding) door FNBW. Bij of onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst zendt FNBW de reiziger een reisbevestiging overeenkomstig de wettelijke voorschriften op een duurzame gegevensdrager (die de reiziger in staat stelt de verklaring ongewijzigd te bewaren of op te slaan, zodat deze binnen een redelijke termijn voor de reiziger toegankelijk is, bijv. op papier of per e-mail), voor zover de reiziger geen recht heeft op een reisbevestiging in papieren vorm overeenkomstig artikel 250 § 6 lid 1 zin 2 EGBGB (Invoeringswet Duits Burgerlijk Wetboek), omdat het sluiten van de overeenkomst plaatsvond in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van beide partijen of buiten een bedrijfsruimte.

1.3 Bij boekingen in het kader van elektronische handelstransacties (bijv. internet, app, telemedia) geldt voor het sluiten van de overeenkomst het volgende: a) Het proces van de elektronische boeking wordt in de betreffende toepassing van FNBW aan de reiziger uitgelegd. b) De reiziger wordt een overeenkomstige correctiemogelijkheid voor het corrigeren van zijn gegevens, het wissen of het opnieuw instellen van het gehele boekingsformulier ter beschikking gesteld, waarvan het gebruik wordt uitgelegd. c) De contracttalen die voor de uitvoering van de onlineboeking worden aangeboden, worden aangegeven. Alleen de Duitse taal is rechtsgeldig. d) Voor zover de tekst van de overeenkomst door FNBW in het online boekingssysteem wordt opgeslagen, wordt de reiziger hierover geïnformeerd en over de mogelijkheid om de tekst van de overeenkomst op een later tijdstip op te vragen. e) Door op de knop (de knop) "boeken met betalingsverplichting" te drukken, biedt de reiziger FNBW de bindende afsluiting van de pakketreisovereenkomst aan. De reiziger is aan dit contractuele aanbod gebonden gedurende 8 werkdagen na verzending van de elektronische verklaring. f) De reiziger zal onverwijld een elektronische bevestiging ontvangen van de ontvangst van zijn boeking. g) De verzending van de boeking door te drukken op de knop "boeken met betalingsverplichting" vormt geen aanspraak van de reiziger op het sluiten van een contract voor een pakketreis in overeenstemming met zijn boekingsgegevens. Het staat FNBW veeleer vrij om al dan niet in te gaan op het aanbod van een overeenkomst van de reiziger. h) De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van de ontvangst van de reisbevestiging van FNBW door de reiziger. i) Indien de reisbevestiging plaatsvindt onmiddellijk nadat de reiziger de boeking heeft gemaakt door op de knop "boeken met betalingsverplichting" te drukken via de overeenkomstige rechtstreekse weergave van de reisbevestiging op het scherm (boeking in real time), komt de pakketreisovereenkomst tot stand op het ogenblik van ontvangst en weergave van deze reisbevestiging door de reiziger op het scherm, zonder dat een tussentijdse kennisgeving van ontvangst van zijn boeking overeenkomstig punt f) nodig is. Voor zover de reiziger de mogelijkheid wordt geboden om de reisbevestiging op een duurzame drager op te slaan en af te drukken. Het bindende karakter van de pakketreisovereenkomst is echter niet afhankelijk van het feit of de reiziger daadwerkelijk gebruik maakt van deze mogelijkheden voor opslag of afdrukken. FNBW stuurt de reiziger ook een kopie van de reisbevestiging in tekstvorm. 1.4.

1.4 FNBW wijst erop dat volgens de wettelijke bepalingen (§§ 312, lid 7, 312g, lid 2, zin 1, nr. 9 BGB) bestaat er geen recht op annulering voor pakketreisovereenkomsten overeenkomstig § 651a en § 651c BGB die zijn gesloten door middel van verkoop op afstand (brieven, catalogi, telefoongesprekken, telecopieën, e-mails, berichten verzonden via mobiele telefoondiensten (SMS) alsook omroep-, telemedia- en onlinediensten), maar alleen de wettelijke rechten van herroeping en beëindiging, in het bijzonder het recht van herroeping overeenkomstig § 651h BGB (zie ook afdeling 4 ). Er bestaat echter een herroepingsrecht indien de overeenkomst voor reisdiensten overeenkomstig § 651a van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) buiten verkoopruimten is gesloten, tenzij de mondelinge onderhandelingen waarop de sluiting van de overeenkomst berust, op voorafgaande bestelling van de consument zijn gevoerd; in het laatste geval bestaat er evenmin een herroepingsrecht.

2. betaling

2.1 FNBW en de reisbureaus mogen slechts betaling van de reissom vóór het einde van de pakketreis verlangen of aanvaarden, indien er een effectief klantengeldbeschermingscontract bestaat en de reiziger het beschermingscertificaat met de naam en de contactgegevens van de klantengeldbeschermer op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier werd overhandigd. Na het sluiten van het contract is een aanbetaling van 20% van de reissom verschuldigd tegen overhandiging van het veiligheidscertificaat. Het resterende bedrag moet 30 dagen voor de aanvang van de reis worden betaald, op voorwaarde dat het zekerheidscertificaat is overhandigd en de reis niet meer kan worden geannuleerd om de reden vermeld in clausule 8. Voor boekingen die minder dan 30 dagen voor het begin van de tour worden gemaakt, moet de volledige tourprijs onmiddellijk worden betaald.

2.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 2.1 is de overhandiging van een eigendomspapier als voorwaarde voor betaling niet vereist indien het arrangement geen vervoer naar de plaats van uitvoering van de pakketreis en/of terug omvat en, in afwijking van artikel 2.1, in de reisbevestiging is overeengekomen en aangetekend dat de gehele reissom aan het einde van het verblijf zonder voorafgaande aanbetaling na voltooiing van het arrangement opeisbaar is.

2.3 Indien de reiziger de aanbetaling en/of de eindafrekening niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen voldoet, hoewel FNBW bereid en in staat is de contractuele diensten naar behoren te verrichten, FNBW aan haar wettelijke informatieverplichtingen heeft voldaan en er geen wettelijk of contractueel retentierecht van de reiziger bestaat, is FNBW gerechtigd de pakketreisovereenkomst na aanmaning met een uiterste termijn te ontbinden en de reiziger de ontbindingskosten volgens artikel 4 in rekening te brengen.

3. wijzigingen in de inhoud van het contract vóór de aanvang van de reis die geen invloed hebben op de prijs van de reis

3.1 Het is FNBW toegestaan om voor aanvang van de reis wijzigingen aan te brengen in essentiële kenmerken van de reisdiensten die noodzakelijk zijn geworden na het sluiten van de overeenkomst en die niet te kwader trouw door FNBW zijn veroorzaakt, mits de wijzigingen onbeduidend zijn en geen afbreuk doen aan het algehele karakter van de reis.

3.2 FNBW is verplicht de reiziger onmiddellijk na het bekend worden van de reden van de wijziging op een duurzame gegevensdrager (bijv. ook per e-mail, SMS of spraakbericht) op duidelijke, begrijpelijke en opvallende wijze te informeren over wijzigingen van de dienstverlening.

3.3 In geval van een belangrijke wijziging van een wezenlijk kenmerk van een reisdienst of een afwijking van bijzondere wensen van de reiziger die onderdeel zijn geworden van de pakketreisovereenkomst, heeft de reiziger het recht om binnen een redelijke termijn die FNBW gelijktijdig met de kennisgeving van de wijziging vaststelt, hetzij de wijziging te aanvaarden, hetzij de pakketreisovereenkomst kosteloos te ontbinden. Indien de reiziger zijn terugtrekking uit de pakketreisovereenkomst niet uitdrukkelijk kenbaar maakt binnen de door FNBW gestelde termijn, wordt de wijziging geacht te zijn aanvaard. 3.4.

3.4 Eventuele garantieclaims blijven onaangetast, voor zover de gewijzigde diensten gebrekkig zijn. Indien FNBW lagere kosten had voor de uitvoering van de gewijzigde reis of een eventueel aangeboden vervangende reis van gelijkwaardige kwaliteit tegen dezelfde prijs, moet het verschil aan de klant worden terugbetaald overeenkomstig § 651m lid 2 BGB.

4 Annulering door de reiziger, omboeking

4.1 De reiziger kan zich op elk ogenblik vóór de aanvang van de reis terugtrekken uit het contract voor de pakketreis. De intrekking moet worden aangegeven bij FNBW op het hieronder vermelde adres. Indien de reis via een reisagentschap werd geboekt, kan de intrekking ook bij het agentschap worden aangegeven. De klant wordt aangeraden de herroeping in tekstvorm aan te geven. 4.2.

4.2 Indien de klant zich voor aanvang van de tour terugtrekt of de tour niet aanvangt, verliest de touroperator de aanspraak op de tourprijs. In plaats daarvan kan FNBW een redelijke vergoeding eisen, voor zover FNBW niet verantwoordelijk is voor de intrekking. FNBW kan geen schadevergoeding eisen indien zich op de bestemming of in de onmiddellijke omgeving ervan buitengewone omstandigheden voordoen die de uitvoering van de pakketreis of het vervoer van personen naar de bestemming aanzienlijk bemoeilijken; omstandigheden zijn onvermijdbaar en buitengewoon indien zij buiten de controle van de reisorganisator vallen en de gevolgen ervan niet hadden kunnen worden vermeden, zelfs indien alle redelijke voorzorgen waren genomen.

4.3 FNBW heeft de volgende forfaitaire schadevergoedingsbedragen vastgesteld, rekening houdend met de periode tussen de kennisgeving van de annulering en de aanvang van de reis, alsook met de verwachte besparing van kosten en de verwachte verwerving door ander gebruik van de reisdiensten. De vergoeding wordt berekend op basis van de datum van ontvangst van het annuleringsbericht als volgt met de respectieve annuleringsschaal: a) tot 30 dagen voor de aanvang van de tour 20% van de tourprijs b) van de 29e tot de 22e dag voor de aanvang van de tour 25% van de tourprijs c) van de 21e tot de 15e dag voor de aanvang van de tour 25% van de tourprijs. d) van de 14e tot de 07e dag voor vertrek 50% van de reissom e) van de 6e tot de 1e dag voor vertrek 75% van de reissom f) op de dag van vertrek en in geval van no-show 90% van de reissom.

4.4 Het staat de reiziger in ieder geval vrij om aan FNBW te bewijzen dat FNBW in het geheel geen schade heeft geleden of dat de schade aanzienlijk lager is dan de door FNBW gevorderde forfaitaire schadevergoeding.

4.5 FNBW behoudt zich het recht voor om in plaats van voornoemde forfaitaire bedragen een hogere, concrete schadevergoeding te vorderen, voor zover FNBW bewijst dat FNBW aanzienlijk hogere kosten heeft gemaakt dan het toepasselijke forfaitaire bedrag. In dit geval is FNBW verplicht de gevorderde schadevergoeding concreet te becijferen en te bewijzen, rekening houdend met de bespaarde uitgaven en een eventueel ander gebruik van de reisdiensten.

4.6 Indien FNBW als gevolg van een herroeping gehouden is tot terugbetaling van de reissom, dient zij dit onverwijld te doen, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het herroepingsbericht.

4.7 Het wettelijke recht van de klant om van FNBW te eisen in overeenstemming met § 651e BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) door middel van kennisgeving op een duurzame gegevensdrager dat een derde de rechten en plichten die voortvloeien uit de pakketreisovereenkomst in plaats van de klant aangaat, blijft onaangetast door de bovenstaande voorwaarden. Een dergelijke verklaring is in ieder geval tijdig indien zij 7 dagen voor de aanvang van de reis door FNBW is ontvangen.

4.8 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst op verzoek van de reiziger wijzigingen worden aangebracht in de datum van de reis, de accommodatie, het soort catering of andere diensten (omboeking), kan FNBW tot de 31e dag voor aanvang van de reis een omboekingsvergoeding van € 130,- in rekening brengen, zonder dat de reiziger aanspraak kan maken op de omboeking en alleen indien dit überhaupt mogelijk is. Latere omboekingen zijn alleen mogelijk bij terugtrekking uit de reisovereenkomst en omboeking volgens de bovenstaande terugtrekkingsvoorwaarden. Dit geldt niet voor omboekingsverzoeken die slechts geringe kosten veroorzaken of indien de omboeking noodzakelijk is omdat FNBW geen, onvoldoende of onjuiste precontractuele informatie aan de reiziger heeft verstrekt overeenkomstig art. 250 § 3 EGBGB (Invoeringswet van het Duitse Burgerlijk Wetboek).

4.9 Het afsluiten van een reisannuleringsverzekering en een verzekering ter dekking van de repatriëringskosten in geval van ongeval of ziekte wordt ten zeerste aanbevolen.

5. verplichtingen van de reiziger

5.1 Reisdocumenten: De klant moet FNBW of zijn reisagent via wie hij de pakketreis heeft geboekt, op de hoogte brengen indien de klant de nodige reisdocumenten (bv. hotelvoucher, voucher) niet binnen de door FNBW meegedeelde termijn heeft ontvangen.

5.2 Melding van gebreken / verzoek om herstel: a) Indien de reis niet vrij van gebreken wordt uitgevoerd, kan de reiziger om herstel verzoeken. b) Indien FNBW wegens een verwijtbare nalatigheid bij de melding van gebreken geen herstel heeft kunnen uitvoeren, kan de reiziger noch aanspraak maken op vermindering volgens § 651m BGB, noch aanspraak maken op schadevergoeding volgens § 651n BGB. c) De reiziger is verplicht de vertegenwoordiger van FNBW ter plaatse onmiddellijk op de hoogte te brengen van het gebrek. Indien een vertegenwoordiger van FNBW ter plaatse niet beschikbaar is en niet contractueel verplicht is, moeten eventuele reisgebreken ter kennis van FNBW worden gebracht aan het opgegeven aanspreekpunt van FNBW; de reiziger zal over de beschikbaarheid van de vertegenwoordiger van FNBW of diens aanspreekpunt ter plaatse worden geïnformeerd in de reisbevestiging. De reiziger kan echter ook zijn reisagent, via wie hij de pakketreis heeft geboekt, op de hoogte brengen van de gebreken. d) De vertegenwoordiger van FNBW wordt opgedragen om, voor zover mogelijk, de gebreken te verhelpen. Hij is echter niet gemachtigd om vorderingen te erkennen.

5.3 Vaststelling van een termijn voor annulering: Indien de reiziger de pakketreisovereenkomst wenst op te zeggen wegens een gebrek bij de reis zoals beschreven in § 651i lid 2 BGB, voor zover dit van betekenis is, overeenkomstig § 651l BGB, moet de reiziger FNBW vooraf een redelijke termijn stellen voor het nemen van herstelmaatregelen. Dit geldt enkel niet indien de remedie door FNBW wordt geweigerd of indien de onmiddellijke remedie noodzakelijk is. 6.

6 Bijzondere verplichtingen van de reiziger in geval van pakketten met medische diensten, spa-behandelingen, wellness-aanbiedingen

6.1 In het geval van pakketten die medische diensten, spabehandelingen, wellness-aanbiedingen of vergelijkbare diensten omvatten, is het de verantwoordelijkheid van de reiziger om vóór de boeking, vóór de aanvang van de reis en vóór het gebruik van de diensten na te gaan of de desbetreffende behandeling of diensten voor hem/haar geschikt zijn, rekening houdend met zijn/haar persoonlijke gezondheidstoestand, in het bijzonder eventuele reeds bestaande klachten of ziekten.

6.2 FNBW is zonder uitdrukkelijke toestemming ter zake geen bijzondere medische informatie of instructie verschuldigd over de gevolgen, risico's en neveneffecten van dergelijke diensten, in het bijzonder toegesneden op de desbetreffende reiziger.

6.3 De bovenstaande bepalingen zijn van toepassing ongeacht of FNBW slechts een agent is voor dergelijke diensten dan wel of zij deel uitmaken van de reisdiensten.

7. beperking van aansprakelijkheid

7.1 De contractuele aansprakelijkheid van FNBW voor schade die niet voortvloeit uit letsel van leven, lichaam of gezondheid en niet opzettelijk is veroorzaakt, is beperkt tot driemaal de reisprijs.

7.2 FNBW is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening, letselschade en materiële schade in verband met diensten die slechts als diensten van derden worden geregeld (bijv. georganiseerde excursies, sportevenementen, theaterbezoek, tentoonstellingen), indien deze diensten in de reisbeschrijving en in de reisbevestiging met vermelding van de identiteit en het adres van de gearrangeerde contractpartner uitdrukkelijk als diensten van derden worden aangeduid, en wel zo duidelijk dat de reiziger kan herkennen dat deze geen deel uitmaken van de FNBW pakketreis en afzonderlijk zijn gekozen. De artikelen 651b, 651c, 651w en 651y BGB blijven hierdoor onaangetast.

7.3 FNBW is echter aansprakelijk indien en voor zover een tekortkoming in de informatie-, uitleg- of organisatieplicht van FNBW de oorzaak is geweest van schade van de reiziger.

7.4 Voor zover diensten zoals medische diensten, therapiediensten, massages of andere genezende behandelingen of diensten geen deel uitmaken van de FNBW pakketreis en slechts door FNBW worden geregeld in aanvulling op het geboekte pakket volgens punt 7.2, is FNBW niet aansprakelijk voor de levering van diensten of persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. De aansprakelijkheid die voortvloeit uit de agentuurrelatie blijft hierdoor onaangetast. Voor zover dergelijke diensten deel uitmaken van de reisdiensten, is FNBW niet aansprakelijk voor het welslagen van een kuur of kuurbehandeling.

8. terugtrekking door FNBW wegens het niet bereiken van het minimumaantal deelnemers

8.1 FNBW kan zich terugtrekken indien het minimum aantal deelnemers niet is bereikt overeenkomstig het volgende reglement:

8.2 Het minimumaantal deelnemers en de uiterste datum van ontvangst van de herroepingsverklaring door FNBW door de klant moeten in de desbetreffende precontractuele informatie worden vermeld.

8.3 FNBW dient in de reisbevestiging het minimum aantal deelnemers en de uiterste annuleringstermijn te vermelden.

8.4 FNBW is verplicht de klant onmiddellijk in kennis te stellen van de annulering van de reis, indien duidelijk is dat de reis geen doorgang zal vinden omdat het minimum aantal deelnemers niet is bereikt.

8.5 Annulering door FNBW later dan 30 dagen voor aanvang van de reis is niet toegestaan.

8.6 Als de tour om deze reden niet wordt uitgevoerd, zal de klant onmiddellijk worden terugbetaald voor eventuele betalingen op de tour prijs; paragraaf 4.6 is dienovereenkomstig van toepassing. 9.

9. niet-gebruikte diensten

Indien de reiziger geen gebruik maakt van individuele reisdiensten ten gevolge van een vervroegde terugreis, ziekte of andere redenen waarvoor FNBW niet verantwoordelijk is, heeft de reiziger geen recht op een evenredige terugbetaling. FNBW zal echter trachten een terugbetaling te bekomen van de dienstverlener, voor zover het om niet onbeduidende bedragen gaat, en zal de overeenkomstige bedragen aan de reiziger terugbetalen zodra en voor zover deze daadwerkelijk door de individuele dienstverleners aan FNBW werden terugbetaald.

10. uitoefening van aanspraken, geadresseerde

De klant/reiziger moet vorderingen overeenkomstig § 651i (3) nr. 2, 4-7 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) tegenover FNBW instellen. Vorderingen kunnen ook via het reisbureau worden ingediend indien de pakketreis via dit reisbureau werd geboekt. Voor de in § 651i lid 3 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) opgesomde contractuele vorderingen geldt een verjaringstermijn van twee jaar. De verjaringstermijn gaat in op de dag waarop de reis volgens het contract zou moeten eindigen. Het verdient aanbeveling vorderingen in tekstvorm te beweren. 11.

11. rechtskeuze en plaats van bevoegdheid; informatie over de beslechting van consumentengeschillen

11.1 Voor reizigers die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of Zwitsers staatsburger zijn, wordt overeengekomen dat op de gehele rechts- en contractuele verhouding tussen de reiziger en FNBW uitsluitend Duits recht van toepassing is. Deze reizigers kunnen FNBW uitsluitend aanklagen op de zetel van FNBW. 11.2.

11.2 Als bevoegde rechtbank voor rechtsvorderingen van FNBW tegen reizigers of contractanten van de reisovereenkomst die handelaar, publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon of persoon met woonplaats of gewone verblijfplaats in het buitenland zijn, of van wie de woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van het instellen van de rechtsvordering onbekend is, wordt de statutaire zetel van FNBW overeengekomen.

11.3 Met betrekking tot de wet op de beslechting van consumentengeschillen wijst FNBW erop dat FNBW niet deelneemt aan vrijwillige beslechting van consumentengeschillen. Indien na het ter perse gaan van deze reisvoorwaarden voor FNBW een geschillenregeling voor consumenten verplicht wordt, zal FNBW de consument hierover op passende wijze inlichten. FNBW verwijst naar het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting ec.eu-ropa.eu/consumers/odr/ voor alle reisovereenkomsten die in elektronische rechtstransacties worden gesloten. ---------------------------------------------------------------- © Copyright; Noll | Hütten | Dukic Rechtsanwälte, München | Stuttgart, 2019 - 2020 ---------------------------------------------------------------- De reisorganisator is: Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH Konrad-Wilsdorf-Straße 1 D-94518 Spiegelau Tel.: +49 8553 8919165 Fax: +49 8553 8919199 E-mail: vertrieb@ferienregion-national-park.de Plaatselijk gerecht Passau, HRB 9115