Vom Wald das Beste. – Nationalparkregion Bayerischer Wald

Merkenwetgeving

voor het gebruik van het collectieve merk FNBW, Vom Wald das Beste & Woid G`sichter

"Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald"

§ 1 Merkhouder

De houder van het collectieve merk "Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald" is de Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH met zetel te 94158 Spiegelau, Duitsland. Het adres van de dienst is: Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH, Konrad-Wilsdorf-Straße 1, 94158 Spiegelau, Duitsland. De Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH is een vrijwillige vereniging van gemeenten in het Nationaal Park Beierse Woud.

§ 2 Doel van de GmbH

De Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH stelt het collectieve merk in het kader van de statuten ter beschikking van de erkende gebruikers voor commerciële exploitatie en bevordert zo het toerisme in het Beierse Woud.

§ 3 Vertegenwoordiging van de GmbH

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de algemeen directeur.

4 Lidmaatschap, toetredingsrecht

Elke stad of gemeente in het Beierse Woud in de districten Regen en Freyung-Grafenau kan aandeelhouder van de naamloze vennootschap worden. Voor het overige zijn de vereisten voor het lidmaatschap van de naamloze vennootschap uiteengezet in de statuten, die als bijlage aan deze statuten zijn gehecht.

5 Kring van gemachtigde gebruikers

Alle aandeelhouders van de naamloze vennootschap hebben het recht het collectieve merk te gebruiken. Bij meerderheidsbesluit van de aandeelhouders kan ook aan derden toestemming worden verleend om het collectieve merk voor de overeengekomen doeleinden te gebruiken, indien zulks het doel van de naamloze vennootschap dient.

§ 6 Vormgeving van het collectief merk

Het gebruik van het collectieve merk "Vakantiegebied Nationalpark Bayerischer Wald" is als woord- en beeldmerk als volgt vormgegeven:

7 Voorwaarden voor gebruik

a) Het collectieve merk mag door de bevoegde personen uitsluitend worden gebruikt voor de in de statuten vermelde doeleinden. b) De gebruiksrechten op het collectieve merk zijn niet overdraagbaar. Gebruikers zijn niet gerechtigd om sublicenties te verlenen. c) Gebruikers zijn verplicht zich in te schrijven in een door de GmbH bijgehouden gebruikersregister en daarvoor een eenmalige inschrijvingsvergoeding te betalen, alsmede een regelmatige omzetlicentie voor het gebruik van het handelsmerk. Het bedrag van de registratie- en vergunningsrechten, alsmede de betalingsvoorwaarden, worden door de naamloze vennootschap vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering. De bepaling kan uniform worden uitgevoerd voor alle gebruikers of afzonderlijk naar gelang van de gebruikersgroepen en/of de soorten gebruik. De respectieve geldende registratie- en licentiekosten, alsmede de betalingsvoorwaarden, worden door de naamloze vennootschap vrij beschikbaar gesteld op de website www.ferienregion-nationalpark.de.

8 Controle op de naleving van de gebruiksvoorwaarden

De naamloze vennootschap onderzoekt met regelmatige tussenpozen van twee jaar het correcte gebruik van het collectieve merk door de geregistreerde gebruikers. De beoordelingen kunnen door de raad worden gedelegeerd aan een onafhankelijk controleorgaan. De gebruikers zijn verplicht om op passende en noodzakelijke wijze verificatiemaatregelen mogelijk te maken en actief te ondersteunen, met name door het verlenen van toegangsmachtigingen en het verstrekken van de nodige documenten en informatie.

§ 9 Overige rechten en verplichtingen van de deelnemers

De leden en de gebruikers van het collectieve merk zijn verplicht de naamloze vennootschap in kennis te stellen van inbreuken op de statuten of andere inbreuken op het collectieve merk onmiddellijk nadat zij er kennis van hebben gekregen. Rechten die voortvloeien uit het collectieve merk, alsmede vorderingen wegens onrechtmatig gebruik van het merk, berusten uitsluitend bij de naamloze vennootschap als merkhouder. Indien en voor zover de B.V. bewijs van gebruik dient te leveren, bijvoorbeeld om het collectieve merk te handhaven of te handhaven, is iedere gebruiker verplicht de B.V. desgevraagd onverwijld de nodige verklaringen, inlichtingen en bescheiden te verschaffen. Het feit dat ook van andere gebruikers een bewijs van gebruik kan worden verlangd, doet niet af aan deze eis.

10 Verval van het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht vervalt automatisch wanneer de toestemming volgens § 5 van deze statuten ophoudt te bestaan en/of wanneer de gebruiker de GmbH verlaat. In geval van andere inbreuken op de bepalingen van de statuten of inbreuken op de collectieve merkrechten, zal de directeur van de naamloze vennootschap de gebruiker verzoeken deze onmiddellijk te verhelpen, waarbij hij een redelijke termijn zal stellen. Indien dergelijke inbreuken niet binnen de vastgestelde termijn worden verholpen of indien herhaalde inbreuken van dezelfde aard worden vastgesteld, heeft de directeur het recht de toestemming van de gebruiker om van de dienst gebruik te maken, in te trekken. Andere aanspraken van de GmbH wegens inbreuk op het collectieve merk blijven onverlet.

§ 11 Handhaving en handhaving van het collectief merk

De instandhouding en verdediging van het collectieve merk zijn de verantwoordelijkheid van de GmbH. De directeur neemt hiertoe de nodige maatregelen en regelt de procedure waartoe de aandeelhoudersvergadering heeft besloten.

"Vom Wald das Beste"

§ 1 Merkhouder

De eigenaar van het collectieve merk "Vom Wald das Beste" is Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH met zetel te 94158 Spiegelau, Duitsland. Het adres van de dienst is: Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH, Konrad-Wilsdorf-Straße 1, 94158 Spiegelau, Duitsland. De Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH is een vrijwillige vereniging van gemeenten in het Nationaal Park Beierse Woud.

§ 2 Doel van de GmbH

De Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH stelt het collectieve merk in het kader van de statuten ter beschikking van de erkende gebruikers voor commerciële exploitatie en bevordert zo het toerisme in het Beierse Woud.

§ 3 Vertegenwoordiging van de GmbH

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de algemeen directeur.

4 Lidmaatschap, toetredingsrecht

Elke stad of gemeente in het Beierse Woud in de districten Regen en Freyung-Grafenau kan aandeelhouder van de naamloze vennootschap worden. Voor het overige zijn de vereisten voor het lidmaatschap van de naamloze vennootschap uiteengezet in de statuten, die als bijlage aan deze statuten zijn gehecht.

5 Kring van gemachtigde gebruikers

Alle aandeelhouders van de naamloze vennootschap hebben het recht het collectieve merk te gebruiken. Bij meerderheidsbesluit van de aandeelhouders kan ook aan derden toestemming worden verleend om het collectieve merk voor de overeengekomen doeleinden te gebruiken, indien zulks het doel van de naamloze vennootschap dient.

§ 6 Vormgeving van het merk

Het gebruik van het collectieve merk "Vom Wald das Beste" is als woord- en beeldmerk als volgt opgezet:

7 Voorwaarden voor gebruik

a) Het collectieve merk mag door de bevoegde personen uitsluitend worden gebruikt voor de in de statuten vermelde doeleinden. b) De gebruiksrechten op het collectieve merk zijn niet overdraagbaar. Gebruikers zijn niet gerechtigd om sublicenties te verlenen. c) Gebruikers zijn verplicht zich in te schrijven in een door de GmbH bijgehouden gebruikersregister en daarvoor een eenmalige inschrijvingsvergoeding te betalen, alsmede een regelmatige omzetlicentie voor het gebruik van het handelsmerk. Het bedrag van de registratie- en vergunningsrechten, alsmede de betalingsvoorwaarden, worden door de naamloze vennootschap vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering. De bepaling kan uniform worden uitgevoerd voor alle gebruikers of afzonderlijk naar gelang van de gebruikersgroepen en/of de soorten gebruik. De respectieve geldende registratie- en licentiekosten, alsmede de betalingsvoorwaarden, worden door de naamloze vennootschap vrij beschikbaar gesteld op de website www.ferienregion-nationalpark.de.

8 Controle op de naleving van de gebruiksvoorwaarden

De naamloze vennootschap onderzoekt met regelmatige tussenpozen van twee jaar het correcte gebruik van het collectieve merk door de geregistreerde gebruikers. De beoordelingen kunnen door de raad worden gedelegeerd aan een onafhankelijk controleorgaan. De gebruikers zijn verplicht om op passende en noodzakelijke wijze verificatiemaatregelen mogelijk te maken en actief te ondersteunen, met name door het verlenen van toegangsmachtigingen en het verstrekken van de nodige documenten en informatie.

§ 9 Overige rechten en verplichtingen van de deelnemers

De leden en de gebruikers van het collectieve merk zijn verplicht de GmbH in kennis te stellen van inbreuken op de statuten of andere inbreuken op het collectieve merk, zodra zij daarvan kennis hebben genomen. Rechten die voortvloeien uit het collectieve merk, alsmede vorderingen wegens onrechtmatig gebruik van het merk, berusten uitsluitend bij de naamloze vennootschap als merkhouder. Indien en voor zover de B.V. bewijs van gebruik dient te leveren, bijvoorbeeld om het collectieve merk te handhaven of te handhaven, is iedere gebruiker verplicht de B.V. desgevraagd onverwijld de nodige verklaringen, inlichtingen en bescheiden te verschaffen. Het feit dat ook van andere gebruikers een bewijs van gebruik kan worden verlangd, doet niet af aan deze eis.

10 Verval van het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht vervalt automatisch wanneer de toestemming volgens § 5 van deze statuten ophoudt te bestaan en/of wanneer de gebruiker de GmbH verlaat. In geval van andere inbreuken op de bepalingen van de statuten of inbreuken op de collectieve merkrechten, zal de directeur van de naamloze vennootschap de gebruiker verzoeken deze onmiddellijk te verhelpen, waarbij hij een redelijke termijn zal stellen. Indien dergelijke inbreuken niet binnen de vastgestelde termijn worden verholpen of indien herhaalde inbreuken van dezelfde aard worden vastgesteld, heeft de directeur het recht de toestemming van de gebruiker om van de dienst gebruik te maken, in te trekken. Andere aanspraken van de GmbH wegens inbreuk op het collectieve merk blijven onaangetast.

§ 11 Handhaving en handhaving van het collectief merk

De instandhouding en verdediging van het collectieve merk zijn de verantwoordelijkheid van de GmbH. De directeur neemt hiertoe de nodige maatregelen en regelt de procedure waartoe de aandeelhoudersvergadering heeft besloten.

"Woid G`sichter"

§ 1 Merkhouder

De eigenaar van het collectieve merk "Woid G`sichter" is Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH met zetel te 94158 Spiegelau, Duitsland. Het adres van de dienst is: Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH, Konrad-Wilsdorf-Straße 1, 94158 Spiegelau, Duitsland. De Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH is een vrijwillige vereniging van gemeenten in het Nationaal Park Beierse Woud.

§ 2 Doel van de GmbH

De Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH stelt het collectieve merk in het kader van de statuten ter beschikking van de erkende gebruikers voor commerciële exploitatie en bevordert zo het toerisme in het Beierse Woud.

§ 3 Vertegenwoordiging van de GmbH

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de algemeen directeur.

4 Lidmaatschap, toetredingsrecht

Elke stad of gemeente in het Beierse Woud in de districten Regen en Freyung-Grafenau kan aandeelhouder van de naamloze vennootschap worden. Voor het overige zijn de vereisten voor het lidmaatschap van de naamloze vennootschap uiteengezet in de statuten, die als bijlage aan deze statuten zijn gehecht.

5 Kring van gemachtigde gebruikers

Alle aandeelhouders van de naamloze vennootschap hebben het recht het collectieve merk te gebruiken. Bij meerderheidsbesluit van de aandeelhouders kan ook aan derden toestemming worden verleend om het collectieve merk voor de overeengekomen doeleinden te gebruiken, indien zulks het doel van de naamloze vennootschap dient.

§ 6 Vormgeving van het collectief merk

Het gebruik van het collectieve merk "Woid G`sichter" is als woord- en beeldmerk als volgt vormgegeven:

7 Voorwaarden voor gebruik

a) Het collectieve merk mag door de bevoegde personen uitsluitend worden gebruikt voor de in de statuten vermelde doeleinden. b) De gebruiksrechten op het collectieve merk zijn niet overdraagbaar. Gebruikers zijn niet gerechtigd om sublicenties te verlenen. c) Gebruikers zijn verplicht zich in te schrijven in een door de GmbH bijgehouden gebruikersregister en daarvoor een eenmalige inschrijvingsvergoeding te betalen, alsmede een regelmatige omzetlicentie voor het gebruik van het handelsmerk. Het bedrag van de registratie- en vergunningsrechten, alsmede de betalingsvoorwaarden, worden door de naamloze vennootschap vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering. De bepaling kan uniform worden uitgevoerd voor alle gebruikers of afzonderlijk naar gelang van de gebruikersgroepen en/of de soorten gebruik. De respectieve geldende registratie- en licentiekosten, alsmede de betalingsvoorwaarden, worden door de naamloze vennootschap vrij beschikbaar gesteld op de website www.ferienregion-nationalpark.de.

8 Controle op de naleving van de gebruiksvoorwaarden

De naamloze vennootschap onderzoekt met regelmatige tussenpozen van twee jaar het correcte gebruik van het collectieve merk door de geregistreerde gebruikers. De beoordelingen kunnen door de raad worden gedelegeerd aan een onafhankelijk controleorgaan. De gebruikers zijn verplicht om op passende en noodzakelijke wijze verificatiemaatregelen mogelijk te maken en actief te ondersteunen, met name door het verlenen van toegangsmachtigingen en het verstrekken van de nodige documenten en informatie.

§ 9 Overige rechten en verplichtingen van de deelnemers

De leden en de gebruikers van het collectieve merk zijn verplicht de naamloze vennootschap in kennis te stellen van inbreuken op de statuten of andere inbreuken op het collectieve merk onmiddellijk nadat zij er kennis van hebben gekregen. Rechten die voortvloeien uit het collectieve merk, alsmede vorderingen wegens onrechtmatig gebruik van het merk, berusten uitsluitend bij de naamloze vennootschap als merkhouder. Indien en voor zover de B.V. bewijs van gebruik dient te leveren, bijvoorbeeld om het collectieve merk te handhaven of te handhaven, is iedere gebruiker verplicht de B.V. desgevraagd onverwijld de nodige verklaringen, inlichtingen en bescheiden te verschaffen. Het feit dat ook van andere gebruikers een bewijs van gebruik kan worden verlangd, doet niet af aan deze eis.

10 Verval van het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht vervalt automatisch wanneer de toestemming volgens § 5 van deze statuten ophoudt te bestaan en/of wanneer de gebruiker de GmbH verlaat. In geval van andere inbreuken op de bepalingen van de statuten of inbreuken op de collectieve merkrechten, zal de directeur van de naamloze vennootschap de gebruiker verzoeken deze onmiddellijk te verhelpen, waarbij hij een redelijke termijn zal stellen. Indien dergelijke inbreuken niet binnen de vastgestelde termijn worden verholpen of indien herhaalde inbreuken van dezelfde aard worden vastgesteld, heeft de directeur het recht de toestemming van de gebruiker om van de dienst gebruik te maken, in te trekken. Andere aanspraken van de GmbH wegens inbreuk op het collectieve merk blijven onverlet.

§ 11 Handhaving en handhaving van het collectief merk

De instandhouding en verdediging van het collectieve merk zijn de verantwoordelijkheid van de GmbH. De directeur neemt hiertoe de nodige maatregelen en regelt de procedure waartoe de aandeelhoudersvergadering heeft besloten.