Vom Wald das Beste. – Nationalparkregion Bayerischer Wald

Statut ochranné známky

pro používání kolektivní ochranné známky FNBW, Vom Wald das Beste & Woid G`sichter

"Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald"

§ 1 Majitel ochranné známky

Vlastníkem kolektivní ochranné známky "Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald" je společnost Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH se sídlem 94158 Spiegelau, Německo. Adresa pro doručování je: Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH, Konrad-Wilsdorf-Straße 1, 94158 Spiegelau, Německo. Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH je dobrovolný svazek obcí v Národním parku Bavorský les.

§ 2 Účel společnosti GmbH

Společnost Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH poskytuje kolektivní ochrannou známku oprávněným uživatelům ke komerčnímu využití v rámci stanov, čímž podporuje cestovní ruch v Bavorském lese.

§ 3 Zastoupení společnosti GmbH

Společnost zastupuje u soudu i mimo něj jednatel.

4 Členství, právo na přistoupení

Společníkem společnosti s ručením omezeným se může stát každé město nebo obec nacházející se v Bavorském lese v okresech Regen a Freyung-Grafenau. Ve všech ostatních ohledech jsou podmínky členství ve společnosti s ručením omezeným stanoveny ve stanovách, které jsou připojeny k těmto stanovám jako příloha.

5 Okruh oprávněných uživatelů

Všichni společníci společnosti s ručením omezeným jsou oprávněni používat kolektivní ochrannou známku. Většinovým rozhodnutím společníků mohou být k užívání kolektivní ochranné známky pro dohodnuté účely zmocněny i třetí osoby, pokud to slouží k dosažení účelu společnosti s ručením omezeným.

§ 6 Vzor kolektivní ochranné známky

Užívání kolektivní ochranné známky "Holiday Region Národní park Bavorský les" je koncipováno jako slovní a obrazová ochranná známka takto:

7 Podmínky použití

a) Kolektivní ochrannou známku mohou oprávněné osoby užívat výhradně k účelům uvedeným ve stanovách. b) Práva na užívání kolektivní ochranné známky jsou nepřevoditelná. Uživatelé nejsou oprávněni udělovat podlicence. c) Uživatelé jsou povinni se zaregistrovat v registru uživatelů vedeném společností GmbH a zaplatit za tento účel jednorázový registrační poplatek a pravidelnou obratovou licenci za používání ochranné známky. Výši zápisného a licenčních poplatků, jakož i podmínky jejich placení stanoví společnost s ručením omezeným usnesením na valné hromadě. Určení může být provedeno jednotně pro všechny uživatele nebo odděleně podle skupin uživatelů a/nebo typů použití. Příslušné aktuální registrační a licenční poplatky, jakož i platební podmínky, společnost s ručením omezeným volně zpřístupní ke stažení na internetových stránkách www.ferienregion-nationalpark.de.

8 Kontrola dodržování podmínek používání

Společnost s ručením omezeným přezkoumá řádné užívání kolektivní ochranné známky registrovanými uživateli v pravidelných dvouletých intervalech. Přezkumy může správní rada pověřit nezávislý monitorovací orgán. Uživatelé jsou povinni vhodným a nezbytným způsobem umožnit a aktivně podporovat ověřovací opatření, zejména udělováním oprávnění k přístupu a předkládáním potřebných dokumentů a informací.

§ 9 Další práva a povinnosti účastníků

Členové a uživatelé kolektivní ochranné známky jsou povinni oznámit společnosti s ručením omezeným porušení stanov nebo jiné porušení kolektivní ochranné známky bezprostředně poté, co se o nich dozvěděli. Práva vyplývající z kolektivní ochranné známky, jakož i nároky z neoprávněného užívání ochranné známky náleží výhradně společnosti s ručením omezeným jako vlastníkovi ochranné známky. Pokud a v rozsahu, v jakém je společnost B.V. povinna předložit důkazy o užívání, například za účelem zachování nebo vymáhání kolektivní ochranné známky, je každý uživatel povinen poskytnout společnosti B.V. na požádání neprodleně potřebná prohlášení, informace a dokumenty. Od tohoto požadavku nelze upustit tím, že doklad o použití může být požadován i od jiných uživatelů.

10 Zánik práva na užívání

Právo na užívání automaticky zaniká, když zanikne oprávnění podle § 5 těchto stanov nebo/i když uživatel opustí společnost GmbH. V případě jiných porušení ustanovení stanov nebo porušení kolektivních práv k ochranné známce vyzve jednatel společnosti s ručením omezeným uživatele k okamžité nápravě a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. V případě nenapravení těchto porušení ve stanovené lhůtě nebo opakovaných porušení stejného charakteru je ředitel oprávněn uživateli odebrat oprávnění k využívání služby. Ostatní nároky společnosti GmbH z porušení kolektivní ochranné známky zůstávají nedotčeny.

§ 11 Udržování a vymáhání kolektivní ochranné známky

Za udržování a ochranu kolektivní ochranné známky odpovídá společnost GmbH. Jednatel za tímto účelem přijme nezbytná opatření a upraví postup, o kterém rozhodne valná hromada.

"Vom Wald das Beste"

§ 1 Majitel ochranné známky

Vlastníkem kolektivní ochranné známky "Vom Wald das Beste" je společnost Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH se sídlem 94158 Spiegelau, Německo. Adresa pro doručování je: Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH, Konrad-Wilsdorf-Straße 1, 94158 Spiegelau, Německo. Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH je dobrovolný svazek obcí v Národním parku Bavorský les.

§ 2 Účel společnosti GmbH

Společnost Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH poskytuje kolektivní ochrannou známku oprávněným uživatelům ke komerčnímu využití v rámci stanov, čímž podporuje cestovní ruch v Bavorském lese.

§ 3 Zastoupení společnosti GmbH

Společnost zastupuje u soudu i mimo něj jednatel.

4 Členství, právo na přistoupení

Společníkem společnosti s ručením omezeným se může stát každé město nebo obec nacházející se v Bavorském lese v okresech Regen a Freyung-Grafenau. Ve všech ostatních ohledech jsou podmínky členství ve společnosti s ručením omezeným stanoveny ve stanovách, které jsou připojeny k těmto stanovám jako příloha.

5 Okruh oprávněných uživatelů

Všichni společníci společnosti s ručením omezeným jsou oprávněni používat kolektivní ochrannou známku. Většinovým rozhodnutím společníků mohou být k užívání kolektivní ochranné známky pro dohodnuté účely zmocněny i třetí osoby, pokud to slouží k dosažení účelu společnosti s ručením omezeným.

§ 6 Vzor ochranné známky

Užívání kolektivní ochranné známky "Vom Wald das Beste" je koncipováno jako slovní a obrazová ochranná známka takto:

7 Podmínky použití

a) Kolektivní ochrannou známku mohou oprávněné osoby užívat výhradně k účelům uvedeným ve stanovách. b) Práva na užívání kolektivní ochranné známky jsou nepřevoditelná. Uživatelé nejsou oprávněni udělovat podlicence. c) Uživatelé jsou povinni se zaregistrovat v registru uživatelů vedeném společností GmbH a zaplatit za tento účel jednorázový registrační poplatek a pravidelnou obratovou licenci za používání ochranné známky. Výši zápisného a licenčních poplatků, jakož i podmínky jejich placení stanoví společnost s ručením omezeným usnesením na valné hromadě. Určení může být provedeno jednotně pro všechny uživatele nebo odděleně podle skupin uživatelů a/nebo typů použití. Příslušné aktuální registrační a licenční poplatky, jakož i platební podmínky, společnost s ručením omezeným volně zpřístupní ke stažení na internetových stránkách www.ferienregion-nationalpark.de.

8 Kontrola dodržování podmínek používání

Společnost s ručením omezeným přezkoumá řádné užívání kolektivní ochranné známky registrovanými uživateli v pravidelných dvouletých intervalech. Přezkumy může správní rada pověřit nezávislý monitorovací orgán. Uživatelé jsou povinni vhodným a nezbytným způsobem umožnit a aktivně podporovat ověřovací opatření, zejména udělováním oprávnění k přístupu a předkládáním potřebných dokumentů a informací.

§ 9 Další práva a povinnosti účastníků

Členové a uživatelé kolektivní ochranné známky jsou povinni oznámit společnosti s ručením omezeným porušení stanov nebo jiné porušení kolektivní ochranné známky bezprostředně poté, co se o nich dozvědí. Práva vyplývající z kolektivní ochranné známky, jakož i nároky z neoprávněného užívání ochranné známky náleží výhradně společnosti s ručením omezeným jako vlastníkovi ochranné známky. Pokud a v rozsahu, v jakém je společnost B.V. povinna předložit důkazy o užívání, například za účelem zachování nebo vymáhání kolektivní ochranné známky, je každý uživatel povinen poskytnout společnosti B.V. na její žádost neprodleně potřebná prohlášení, informace a dokumenty. Od tohoto požadavku nelze upustit tím, že doklad o použití může být požadován i od jiných uživatelů.

10 Zánik práva na užívání

Právo na užívání automaticky zaniká, když zanikne oprávnění podle § 5 těchto stanov nebo/i když uživatel opustí společnost GmbH. V případě jiných porušení ustanovení stanov nebo porušení kolektivních práv k ochranné známce vyzve jednatel společnosti s ručením omezeným uživatele k okamžité nápravě a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. V případě nenapravení těchto porušení ve stanovené lhůtě nebo opakovaných porušení stejného charakteru je ředitel oprávněn uživateli odebrat oprávnění k využívání služby. Ostatní nároky společnosti GmbH z porušení kolektivní ochranné známky zůstávají nedotčeny.

§ 11 Udržování a vymáhání kolektivní ochranné známky

Za udržování a ochranu kolektivní ochranné známky odpovídá společnost GmbH. Jednatel za tímto účelem přijme nezbytná opatření a upraví postup, o němž rozhodne valná hromada.

"Woid G`sichter"

§ 1 Majitel ochranné známky

Vlastníkem kolektivní ochranné známky "Woid G`sichter" je společnost Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH se sídlem 94158 Spiegelau, Německo. Adresa pro doručování je: Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH, Konrad-Wilsdorf-Straße 1, 94158 Spiegelau, Německo. Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH je dobrovolný svazek obcí v Národním parku Bavorský les.

§ 2 Účel společnosti GmbH

Společnost Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH poskytuje kolektivní ochrannou známku oprávněným uživatelům ke komerčnímu využití v rámci stanov, čímž podporuje cestovní ruch v Bavorském lese.

§ 3 Zastoupení společnosti GmbH

Společnost zastupuje u soudu i mimo něj jednatel.

4 Členství, právo na přistoupení

Společníkem společnosti s ručením omezeným se může stát každé město nebo obec nacházející se v Bavorském lese v okresech Regen a Freyung-Grafenau. Ve všech ostatních ohledech jsou podmínky členství ve společnosti s ručením omezeným stanoveny ve stanovách, které jsou připojeny k těmto stanovám jako příloha.

5 Okruh oprávněných uživatelů

Všichni společníci společnosti s ručením omezeným jsou oprávněni používat kolektivní ochrannou známku. Většinovým rozhodnutím společníků mohou být k užívání kolektivní ochranné známky pro dohodnuté účely zmocněny i třetí osoby, pokud to slouží k dosažení účelu společnosti s ručením omezeným.

§ 6 Vzor kolektivní ochranné známky

Užívání kolektivní ochranné známky "Woid G`sichter" je koncipováno jako slovní a obrazová ochranná známka takto:

7 Podmínky použití

a) Kolektivní ochrannou známku mohou oprávněné osoby užívat výhradně k účelům uvedeným ve stanovách. b) Práva na užívání kolektivní ochranné známky jsou nepřevoditelná. Uživatelé nejsou oprávněni udělovat podlicence. c) Uživatelé jsou povinni se zaregistrovat v registru uživatelů vedeném společností GmbH a zaplatit za tento účel jednorázový registrační poplatek a pravidelnou obratovou licenci za používání ochranné známky. Výši zápisného a licenčních poplatků, jakož i podmínky jejich placení stanoví společnost s ručením omezeným usnesením na valné hromadě. Určení může být provedeno jednotně pro všechny uživatele nebo odděleně podle skupin uživatelů a/nebo typů použití. Příslušné aktuální registrační a licenční poplatky, jakož i platební podmínky, společnost s ručením omezeným volně zpřístupní ke stažení na internetových stránkách www.ferienregion-nationalpark.de.

8 Kontrola dodržování podmínek používání

Společnost s ručením omezeným přezkoumá řádné užívání kolektivní ochranné známky registrovanými uživateli v pravidelných dvouletých intervalech. Přezkumy může správní rada pověřit nezávislý monitorovací orgán. Uživatelé jsou povinni vhodným a nezbytným způsobem umožnit a aktivně podporovat ověřovací opatření, zejména udělováním oprávnění k přístupu a předkládáním potřebných dokumentů a informací.

§ 9 Další práva a povinnosti účastníků

Členové a uživatelé kolektivní ochranné známky jsou povinni oznámit společnosti GmbH porušení stanov nebo jiné porušení kolektivní ochranné známky bezprostředně poté, co se o nich dozvěděli. Práva vyplývající z kolektivní ochranné známky, jakož i nároky z neoprávněného užívání ochranné známky náleží výhradně společnosti s ručením omezeným jako vlastníkovi ochranné známky. Pokud a v rozsahu, v jakém je společnost B.V. povinna předložit důkazy o užívání, například za účelem zachování nebo vymáhání kolektivní ochranné známky, je každý uživatel povinen poskytnout společnosti B.V. na požádání neprodleně potřebná prohlášení, informace a dokumenty. Od tohoto požadavku nelze upustit tím, že doklad o použití může být požadován i od jiných uživatelů.

10 Zánik práva na užívání

Právo na užívání automaticky zaniká, když zanikne oprávnění podle § 5 těchto stanov nebo/i když uživatel opustí společnost GmbH. V případě jiných porušení ustanovení stanov nebo porušení kolektivních práv k ochranné známce vyzve jednatel společnosti s ručením omezeným uživatele k okamžité nápravě a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. V případě nenapravení těchto porušení ve stanovené lhůtě nebo opakovaných porušení stejného charakteru je ředitel oprávněn uživateli odebrat oprávnění k využívání služby. Ostatní nároky společnosti GmbH z porušení kolektivní ochranné známky zůstávají nedotčeny.

§ 11 Udržování a vymáhání kolektivní ochranné známky

Za udržování a ochranu kolektivní ochranné známky odpovídá společnost GmbH. Jednatel za tímto účelem přijme nezbytná opatření a upraví postup, o němž rozhodne valná hromada.