Vom Wald das Beste. – Nationalparkregion Bayerischer Wald

Cestovní podmínky pro balíčky

prázdninového Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH

Vážení hosté, prosíme vás, abyste si pozorně přečetli následující cestovní podmínky. Tyto cestovní podmínky, pokud jsou skutečně dohodnuty, se stávají obsahem smlouvy o souborných službách pro cesty uzavřené mezi zákazníkem nebo cestujícím - dále jen "cestující" - a společností Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH, dále zkráceně "FNBW". Doplňují a doplňují zákonná ustanovení §§ 651a - y BGB (německý občanský zákoník) a článků 250 a 252 EGBGB (úvodní zákon k německému občanskému zákoníku). Tyto cestovní podmínky platí výhradně pro zájezdy FNBW. Nevztahují se na zadávání zakázek na služby třetích stran (např. prohlídky s průvodcem a vstupenky) a na zakázky na ubytovací služby nebo jejich zadávání.

1 Uzavření cestovní smlouvy, povinnosti cestujícího

1.1 Pro všechny rezervační kanály platí následující: a) Základem nabídky ze strany FNBW a rezervace ze strany cestujícího je popis cesty a doplňující informace poskytnuté FNBW k příslušné cestě, pokud jsou cestujícímu v době rezervace k dispozici. b) Pokud se obsah potvrzení cesty ze strany FNBW odchyluje od obsahu rezervace, jedná se o novou nabídku FNBW, kterou je FNBW vázána po dobu 10 dnů. Smlouva je uzavřena na základě této nové nabídky, pokud společnost FNBW upozornila na změnu s ohledem na novou nabídku a splnila své předsmluvní informační povinnosti a cestující v závazné lhůtě prohlásí společnosti FNBW, že ji přijímá, a to prostřednictvím výslovného prohlášení nebo zálohy. c) Předsmluvní informace poskytnuté pořadatelem o podstatných vlastnostech cestovních služeb, ceně zájezdu a všech dodatečných nákladech, způsobech platby, minimálním počtu účastníků a stornopoplatcích (v souladu s § 250 odst. 3 č. 1, 3 až 5 a 7 EGBGB) se nestávají součástí smlouvy o souborných službách pouze tehdy, pokud to bylo mezi stranami výslovně dohodnuto. d) Cestující ručí za všechny smluvní závazky spolucestujících, pro které provádí rezervaci, jako za své vlastní, pokud cestující převzal odpovídající závazek výslovným a samostatným prohlášením.

1.2 Pro rezervace provedené ústně, telefonicky, písemně, e-mailem nebo faxem platí následující: a) Provedením rezervace činí cestující společnosti FNBW závazný návrh na uzavření smlouvy o souborných službách pro cesty. Rezervace je závazná po dobu 8 pracovních dnů. b) Smlouva je uzavřena po obdržení potvrzení o cestě (prohlášení o přijetí) ze strany FNBW. Při uzavření smlouvy nebo bezprostředně po něm zašle FNBW cestujícímu potvrzení o cestě v souladu se zákonnými požadavky na trvalém nosiči dat (který umožňuje cestujícímu uchovávat nebo uchovávat prohlášení v nezměněné podobě tak, aby bylo cestujícímu v přiměřené době přístupné, např. v papírové podobě nebo e-mailem), pokud cestující nemá nárok na potvrzení o cestě v papírové podobě podle § 250 odst. 1 věta 2 EGBGB (úvodní ustanovení občanského zákoníku), protože k uzavření smlouvy došlo za současné fyzické přítomnosti obou stran nebo mimo obchodní prostory.

1.3 V případě rezervací v rámci elektronických obchodních transakcí (např. internet, aplikace, telemédia) platí pro uzavření smlouvy následující: a) Proces elektronické rezervace je cestujícímu vysvětlen v příslušné aplikaci FNBW. b) Cestujícímu je poskytnuta odpovídající možnost opravy jeho údajů, vymazání nebo resetování celého rezervačního formuláře, jehož použití je vysvětleno. c) jsou uvedeny smluvní jazyky, které jsou nabízeny pro provedení online rezervace. Právně směrodatný je pouze německý jazyk. d) Pokud je text smlouvy uložen společností FNBW v online rezervačním systému, bude cestující o této skutečnosti a o možnosti pozdějšího načtení textu smlouvy informován. e) Stisknutím tlačítka (tlačítka) "rezervovat s povinností platby" nabízí cestující společnosti FNBW závazné uzavření smlouvy o souborných službách pro cesty. Cestující je touto smluvní nabídkou vázán po dobu 8 pracovních dnů od odeslání elektronického prohlášení. f) Cestující obdrží neprodleně elektronické potvrzení o přijetí své rezervace. g) Odeslání rezervace stisknutím tlačítka "rezervovat s povinností platby" nepředstavuje nárok cestujícího na uzavření smlouvy o souborných službách pro cesty v souladu s jeho rezervačními údaji. FNBW má naopak právo rozhodnout, zda nabídku cestovatele na uzavření smlouvy přijme či nikoliv. h) Smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy cestující obdrží od FNBW potvrzení o cestě. i) Pokud je potvrzení o cestě provedeno bezprostředně poté, co cestující provedl rezervaci stisknutím tlačítka "rezervovat s povinností zaplatit" prostřednictvím odpovídajícího přímého zobrazení potvrzení o cestě na obrazovce (rezervace v reálném čase), smlouva o souborných službách pro cesty vstupuje v platnost okamžikem přijetí a zobrazení tohoto potvrzení o cestě cestujícím na obrazovce, aniž by bylo nutné průběžné oznámení o přijetí jeho rezervace v souladu s písmenem f). Pokud je cestujícímu nabídnuta možnost uložit potvrzení o cestě na trvanlivé médium a vytisknout je. Závaznost smlouvy o souborných službách pro cesty však nezávisí na tom, zda cestující tyto možnosti uložení nebo tisku skutečně využije. FNBW zašle cestujícímu kopii potvrzení o cestě také v textové podobě. 1.4.

1.4 FNBW upozorňuje, že podle zákonných ustanovení (§ 312 odst. 7, § 312g odst. 2 věta první č. 1) je nutné, aby FNBW v souladu s čl. 9 BGB) neexistuje právo na odstoupení od smlouvy o souborných službách pro cesty podle § 651a a § 651c BGB uzavřené prostřednictvím prodeje na dálku (dopisy, katalogy, telefonní hovory, dálnopisy, e-maily, zprávy zaslané prostřednictvím mobilní telefonní služby (SMS), jakož i vysílání, telemédia a online služby), ale pouze zákonná práva na odstoupení a výpověď, zejména právo na odstoupení podle § 651h BGB (viz také oddíl 4 ). Právo na odstoupení od smlouvy však existuje, pokud byla smlouva o cestovních službách uzavřena mimo obchodní prostory v souladu s § 651a německého občanského zákoníku (BGB), ledaže ústní jednání, na němž je uzavření smlouvy založeno, proběhlo na předchozí příkaz spotřebitele; v tomto případě právo na odstoupení od smlouvy rovněž neexistuje.

2. platba

2.1 FNBW a cestovní kanceláře mohou požadovat nebo přijmout platbu ceny zájezdu před ukončením souborných služeb pro cesty, pouze pokud existuje účinná smlouva o ochraně peněz zákazníka a cestujícímu byl jasným, srozumitelným a viditelným způsobem předán ochranný certifikát se jménem a kontaktními údaji ochránce peněz zákazníka. Po uzavření smlouvy je třeba uhradit zálohu ve výši 20 % ceny zájezdu proti předání bezpečnostního certifikátu. Zbývající platba je splatná 30 dní před zahájením zájezdu za předpokladu, že byl předán certifikát o zajištění a zájezd již nelze zrušit z důvodu uvedeného v bodě 8. U rezervací provedených méně než 30 dní před začátkem zájezdu je celá cena zájezdu splatná okamžitě.

2.2 Odchylně od ustanovení bodu 2.1 se nevyžaduje předání cestovního dokladu jako podmínka pro zaplacení, pokud zájezd nezahrnuje dopravu do místa poskytnutí souborných služeb a/nebo zpět a odchylně od bodu 2.1 je dohodnuto a v potvrzení o zájezdu uvedeno, že celá cena zájezdu je splatná na konci pobytu bez předchozího zaplacení zálohy po ukončení zájezdu.

2.3 Pokud cestující neuhradí zálohu a/nebo konečnou platbu v dohodnutých termínech splatnosti, ačkoli je FNBW ochotna a schopna řádně poskytnout smluvní služby, FNBW splnila své zákonné informační povinnosti a cestující nemá zákonné nebo smluvní právo na zadržení, je FNBW oprávněna po zaslání upomínky s uvedením lhůty odstoupit od smlouvy o souborných službách pro cesty a účtovat cestujícímu náklady spojené s odstoupením od smlouvy v souladu s bodem 4.

3. změny obsahu smlouvy před zahájením zájezdu, které nemají vliv na cenu zájezdu.

3.1 FNBW je oprávněna provést změny podstatných prvků cestovních služeb před zahájením cesty, které se stanou nezbytnými po uzavření smlouvy a které nebyly způsobeny FNBW ve zlé víře, pokud jsou tyto změny nepodstatné a nemají vliv na celkový charakter cesty.

3.2 FNBW je povinna informovat cestujícího o změnách služby neprodleně poté, co se o důvodu změny dozví, a to na trvalém nosiči dat (např. také e-mailem, SMS nebo hlasovou zprávou), jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem.

3.3 V případě podstatné změny podstatné vlastnosti cestovní služby nebo odchylky od zvláštních požadavků cestujícího, které se staly součástí smlouvy o souborných službách pro cesty, má cestující právo buď změnu přijmout, nebo od smlouvy o souborných službách pro cesty bezplatně odstoupit v přiměřené lhůtě stanovené FNBW současně s oznámením změny. Pokud cestující výslovně neoznámí své odstoupení od smlouvy o souborných službách pro cesty ve lhůtě stanovené FNBW, považuje se změna za přijatou. 3.4.

3.4 Případné záruční nároky zůstávají nedotčeny, pokud jsou změněné služby vadné. Pokud měla FNBW nižší náklady na realizaci změněného zájezdu nebo případně nabízeného náhradního zájezdu ve stejné kvalitě za stejnou cenu, musí být rozdíl zákazníkovi vrácen v souladu s § 651m odst. 2 BGB.

4 Zrušení cesty ze strany cestujícího, změna rezervace

4.1 Cestující může kdykoli před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy o zájezdu. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno FNBW na níže uvedené adrese. Pokud byl zájezd rezervován prostřednictvím cestovní kanceláře, lze odstoupení od smlouvy oznámit také cestovní kanceláři. Zákazníkovi se doporučuje, aby odstoupení od smlouvy oznámil v textové podobě. 4.2.

4.2 Pokud zákazník odstoupí od smlouvy před zahájením zájezdu nebo na zájezd nenastoupí, ztrácí pořadatel nárok na úhradu ceny zájezdu. Místo toho může FNBW požadovat přiměřenou náhradu, pokud FNBW za odstoupení od smlouvy nenese odpovědnost. FNBW nemůže požadovat náhradu škody, pokud se v místě určení nebo v jeho bezprostřední blízkosti vyskytnou mimořádné okolnosti, které významně ztěžují uskutečnění souborných služeb pro cesty nebo přepravu osob do místa určení; okolnosti jsou nevyhnutelné a mimořádné, pokud jsou mimo kontrolu pořadatele zájezdu a jejich důsledkům nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškeré přiměřené opatrnosti.

4.3 FNBW stanovila následující paušální sazby náhrady s přihlédnutím k době mezi oznámením o zrušení cesty a jejím zahájením, jakož i k očekávané úspoře nákladů a očekávanému získání prostřednictvím jiného využití cestovních služeb. Odškodnění se vypočítá podle data přijetí oznámení o zrušení zájezdu takto s příslušnou stupnicí: a) do 30 dnů před zahájením zájezdu 20 % z ceny zájezdu b) od 29. do 22. dne před zahájením zájezdu 25 % z ceny zájezdu c) od 21. do 15. dne před zahájením zájezdu 25 % z ceny zájezdu. d) od 14. do 7. dne před odjezdem 50 % z ceny zájezdu e) od 6. do 1. dne před odjezdem 75 % z ceny zájezdu f) v den odjezdu a v případě nedostavení se na zájezd 90 % z ceny zájezdu.

4.4 Cestující je v každém případě oprávněn prokázat společnosti FNBW, že jí nevznikla žádná škoda nebo že škoda je výrazně nižší než paušální náhrada požadovaná společností FNBW.

4.5 Společnost FNBW si vyhrazuje právo požadovat místo výše uvedených paušálních částek vyšší, konkrétní náhradu, pokud společnost FNBW prokáže, že jí vznikly výrazně vyšší náklady, než je příslušná paušální částka. V takovém případě je FNBW povinna konkrétně vyčíslit a prokázat požadovanou náhradu s přihlédnutím k ušetřeným nákladům a případnému dalšímu využití cestovních služeb.

4.6 Pokud je FNBW povinna vrátit cenu zájezdu v důsledku odstoupení od smlouvy, musí tak učinit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

4.7 Výše uvedenými podmínkami není dotčeno zákonné právo zákazníka požadovat od společnosti FNBW v souladu s § 651e BGB (německý občanský zákoník) prostřednictvím oznámení na trvalém nosiči dat, aby do práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o souborných službách pro cesty vstoupila namísto zákazníka třetí osoba. Takové prohlášení je v každém případě včasné, pokud je FNBW obdrží 7 dní před zahájením cesty.

4.8 Pokud po uzavření smlouvy dojde na žádost cestujícího ke změně termínu zájezdu, ubytování, druhu stravování nebo jiných služeb (změna rezervace), může FNBW účtovat poplatek za změnu rezervace ve výši 130,- € do 31. dne před zahájením zájezdu, aniž by cestující měl na změnu rezervace právní nárok, a to pouze v případě, že je to vůbec možné. Pozdější přebookování je možné pouze v případě odstoupení od cestovní smlouvy a přebookování v souladu s výše uvedenými podmínkami odstoupení. To neplatí pro žádosti o změnu rezervace, které způsobují pouze malé náklady, nebo pokud je změna rezervace nutná, protože FNBW neposkytla cestujícímu žádné, nedostatečné nebo nesprávné předsmluvní informace v souladu s § 250 odst. 3 EGBGB (úvodní zákon k občanskému zákoníku).

4.9 Důrazně se doporučuje uzavřít pojištění storna cesty a pojištění na pokrytí nákladů na repatriaci v případě úrazu nebo nemoci.

5. povinnosti cestujícího

5.1 Cestovní doklady: Zákazník je povinen informovat FNBW nebo svou cestovní kancelář, prostřednictvím které si zájezd objednal, pokud neobdrží potřebné cestovní doklady (např. hotelový voucher, poukaz) ve lhůtě oznámené FNBW.

5.2 Oznámení vad / žádost o nápravu: a) Pokud zájezd nebyl poskytnut bez vad, může cestující požadovat nápravu. b) Pokud FNBW nemohla zajistit nápravu v důsledku zaviněného neoznámení vad, nemůže cestující uplatňovat nároky na snížení ceny podle § 651m BGB ani nároky na náhradu škody podle § 651n BGB. c) Cestující je povinen neprodleně informovat zástupce FNBW na místě o závadě. Pokud zástupce FNBW není na místě k dispozici a není smluvně zavázán, musí být případné závady na cestě oznámeny FNBW na oznámeném kontaktním místě FNBW; o dostupnosti zástupce FNBW nebo jeho kontaktního místa na místě bude cestující informován v potvrzení cesty. Cestující však může na vady upozornit také svou cestovní kancelář, prostřednictvím které si zájezd objednal. d) Zástupce FNBW je pověřen zjednáním nápravy, pokud je to možné. Není však oprávněn uznávat pohledávky.

5.3 Stanovení lhůty před zrušením: Pokud si cestující přeje vypovědět smlouvu o souborných službách pro cesty z důvodu vady popsané v § 651i odst. 2 BGB, pokud je podstatná, musí v souladu s § 651l BGB nejprve stanovit FNBW přiměřenou lhůtu k nápravě. To neplatí pouze v případě, že FNBW odmítne zjednat nápravu, nebo pokud je zjednání okamžité nápravy nezbytné. 6. V případě, že FNBW odmítne zjednat okamžitou nápravu, je zjednání okamžité nápravy nezbytné.

6 Zvláštní povinnosti cestujícího v případě balíčků s lékařskými službami, lázeňskými procedurami a wellness nabídkami

6.1 V případě zájezdů, které zahrnují lékařské služby, lázeňské procedury, wellness nabídky nebo srovnatelné služby, je povinností cestujícího zjistit si před rezervací, před zahájením cesty a před využitím služeb, zda je pro něj příslušná léčba nebo služby vhodná, a to s ohledem na jeho osobní zdravotní dispozice, zejména na případné již existující potíže nebo nemoci.

6.2 FNBW v tomto ohledu bez výslovného souhlasu nedluží žádné zvláštní lékařské informace nebo poučení o důsledcích, rizicích a vedlejších účincích těchto služeb, zejména přizpůsobené příslušnému cestujícímu.

6.3 Výše uvedená ustanovení platí bez ohledu na to, zda je FNBW pouze zprostředkovatelem těchto služeb nebo zda jsou součástí cestovních služeb.

7. omezení odpovědnosti

7.1 Smluvní odpovědnost FNBW za škody, které nevznikly v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví a nebyly způsobeny zaviněně, je omezena na trojnásobek ceny zájezdu.

7.2 FNBW neodpovídá za přerušení služeb, újmu na zdraví a hmotnou škodu v souvislosti se službami, které jsou pouze sjednány jako služby třetích stran (např. sjednané výlety, sportovní akce, návštěvy divadel, výstavy), pokud jsou tyto služby v popisu cesty a potvrzení o cestě výslovně označeny jako služby třetích stran s uvedením totožnosti a adresy sjednaného smluvního partnera takovým jasným způsobem, že cestující může rozpoznat, že nejsou součástí zájezdu FNBW a byly vybrány samostatně. Ustanovení § 651b, 651c, 651w a 651y BGB tím nejsou dotčena.

7.3 FNBW však odpovídá, pokud porušení povinností FNBW informovat, vysvětlit nebo zorganizovat bylo příčinou škody vzniklé cestujícímu.

7.4 Pokud služby, jako jsou lékařské služby, terapeutické služby, masáže nebo jiné léčebné procedury či služby, nejsou součástí zájezdu FNBW a jsou pouze zprostředkovány FNBW jako doplněk k objednanému zájezdu podle bodu 7.2, FNBW neodpovídá za poskytnutí služeb ani za újmu na zdraví nebo škodu na majetku. Odpovědnost vyplývající ze zprostředkovatelského vztahu tím není dotčena. Pokud jsou tyto služby součástí cestovních služeb, FNBW neodpovídá za úspěšnost léčby nebo lázeňské péče.

8. odstoupení ze strany FNBW z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků

8.1 FNBW může odstoupit, pokud není dosaženo minimálního počtu účastníků v souladu s následujícími pravidly:

8.2 V příslušných předsmluvních informacích musí být uveden minimální počet účastníků a nejzazší datum doručení oznámení o odstoupení od smlouvy ze strany FNBW zákazníkovi.

8.3 FNBW musí v potvrzení o cestě uvést minimální počet účastníků a nejzazší termín zrušení.

8.4 FNBW je povinna neprodleně informovat zákazníka o zrušení zájezdu, pokud je zřejmé, že se zájezd neuskuteční, protože nebyl dosažen minimální počet účastníků.

8.5 Zrušení zájezdu ze strany FNBW později než 30 dní před zahájením zájezdu není přípustné.

8.6 Pokud se zájezd z tohoto důvodu neuskuteční, budou zákazníkovi neprodleně vráceny veškeré platby zaplacené na cenu zájezdu; bod 4.6 se použije obdobně. 9. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu.

9. nevyužité služby

Pokud cestující nevyužije individuální cestovní služby z důvodu předčasného návratu, nemoci nebo z jiných důvodů, za které FNBW nenese odpovědnost, nemá cestující nárok na poměrnou náhradu. FNBW se však bude snažit získat od poskytovatele služeb náhradu, pokud se nebude jednat o zcela zanedbatelné částky, a příslušné částky cestujícímu vrátí, jakmile a pokud je jednotliví poskytovatelé služeb FNBW skutečně vrátí.

10. uplatnění nároků, adresát

Zákazník/cestující musí vůči FNBW uplatnit nároky v souladu s § 651i odst. 3 č. 2, 4-7 BGB (německý občanský zákoník). Nároky lze uplatnit také prostřednictvím cestovní kanceláře, pokud byl zájezd rezervován prostřednictvím této cestovní kanceláře. Smluvní nároky uvedené v § 651i odst. 3 BGB (německý občanský zákoník) se promlčují ve dvouleté promlčecí lhůtě. Promlčecí lhůta začíná běžet dnem, kdy měla cesta podle smlouvy skončit. Doporučuje se, aby nároky byly uplatněny v textové podobě. 11.

11. volba práva a soudní příslušnosti; informace o řešení spotřebitelských sporů

11.1 Pro cestující, kteří nejsou státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo švýcarskými občany, se pro celý právní a smluvní vztah mezi cestujícím a FNBW sjednává výlučné použití německého práva. Tito cestující mohou žalovat FNBW výhradně v sídle FNBW. 11.2.

11.2 Místem příslušnosti pro podání žaloby ze strany FNBW proti cestujícím nebo smluvním stranám cestovní smlouvy, které jsou obchodníky, právnickými osobami veřejného nebo soukromého práva nebo osobami, jejichž bydliště nebo obvyklé místo pobytu je v zahraničí nebo jejichž bydliště nebo obvyklé místo pobytu není v době podání žaloby známo, je sídlo FNBW.

11.3 Pokud jde o zákon o řešení spotřebitelských sporů, FNBW upozorňuje, že se FNBW neúčastní dobrovolného řešení spotřebitelských sporů. Pokud bude řešení spotřebitelských sporů pro FNBW povinné i po vytištění těchto cestovních podmínek, bude o tom FNBW spotřebitele vhodným způsobem informovat. FNBW odkazuje na evropskou platformu pro online řešení sporů ec.eu-ropa.eu/consumers/odr/ pro všechny cestovní smlouvy uzavřené v rámci elektronického právního styku. ---------------------------------------------------------------- © Copyright; Noll | Hütten | Dukic Rechtsanwälte, Mnichov | Stuttgart, 2019 - 2020 ---------------------------------------------------------------- Provozovatelem zájezdu je: Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH Konrad-Wilsdorf-Straße 1 D-94518 Spiegelau Tel.: +49 8553 8919165 Fax: +49 8553 8919199 E-mail: vertrieb@ferienregion-national-park.de Passau Local Court, HRB 9115